Historik

Olle Moberg AB bildades 1966 i Karlshamn i Blekinge av Olle Moberg som vid den tiden ansvarade för instrumentparken vid forskningslaboratoriet vid Karlshamns Oljefabriker AB (klicka på R&D för en länk till forskningslaboratoriet). Det nya bolagets verksamhet under de första åren bestod i stor utsträckning av supportverksamhet för Perkin-Elmer och Varian avseende de bägge företagens vetenskapliga forskningsinstrument.

För att minska avståndet till våra kunder i Sverige och Danmark flyttades verksamheten under 1967 till Malmö.

I början av 70-talet uppstod en stark, LO-inspirerad rörelse för att förbättra arbetsmiljön i den svenska industrin. Vinylklorid är namnet på den substans som orsakade det första stora larmet. Ämnet är råvaran för framställning av polyvinylklorid eller PVC. Sedan följde en intensiv jakt på hälsofarliga ämnen i arbetslivet. För detta behövdes bärbara instrument som direkt och entydigt kunde detektera 100-tals olika substanser, framför allt lösningsmedel, i omgivningsluften på arbetsplatserna. Ett sådant instrument var MIRAN (Miniature Infrared Analyzer), en IR-spektrometer med 20 meters gascell, som direkt och entydigt kunde mäta koncentrationer av gasformiga ämnen ned till ppm och sub-ppm. En annan universell gasanalysator var en bärbar gaskromatograf. Dessa instrument, framför allt MIRAN, köptes i många hundra exemplar och har inneburit en klar förbättring av produktionstekniken och därmed arbetsmiljön ute i industrin.

Den geografiska tyngdpunkten i våra kundkontakter flyttades allt längre norrut och medförde att vi flyttade verksamheten från Skåne till Stockholmsområdet, närmare bestämt till Ekerö Kommun, som består av ett antal öar i Mälaren.

Om Karlstad Energi

Om Stockholm Energi

Om Örebro Energi

Ett tekniksprång inträffade när en nyutvecklad interferometer för IR och en "vanlig" PC kunde kombineras till ett robust FTIR-instrument. Denna kombination kom från Quebec i Kanada och ett företag med namnet BOMEM. Med denna instrumentkombination kopplad till en 20 meters gascell hade vi ett transportabelt gasanalyssystem för samtidig analys av praktiskt taget alla komponenter i komplexa gasblandningar som t.ex. rökgas. Med en gascell uppvärmd till över 200 oC kunde vi nu även analysera innehållet i rökgas av vattenånga och vattenlösliga ämnen som saltsyra och ammoniak, den senare tillsatt för att reducera bildningen av kväveoxider

Per-Anders Wallin, en av våra kompetenta kunder, fanns på dåvarande Statens Provningsanstalt (numera SP Statens Provnings och Forskningsinstitut) i Borås. Med en FTIR-spektrometer med uppvärmd gascell genomförde han diverse komplexa multikomponentmätningar både på hemmaplan och ute hos industrikunder till SP.  En del omfattande arbeten gjordes på hemmaplan, t.ex. eldningsförsök med braskaminer på den svenska marknaden och brandförsök på möbler. Det visade sig t.ex. att stoppmöbler under brand utvecklade dödliga koncentrationer av ofullständigt förbrända gaser. Ett par rapporter från Per-Anders tangentbord är:

19XX anställdes Per-Anders Wallin och leder vår avdelning i Bredared, någon mil norr om Borås. Vår uppdragsverksamhet sköts huvudsakligen av Per-Anders, ibland med hjälp av inhyrda konsulter