Köldmedia i vatten

Köldmedia i  sjövatten, spillvatten och fjärrvärmevatten
Kontinuerlig övervakning och/eller Laboratorieanalys

Ovanstående bild visar avsnitt ur ett nyligen taget IR-spektrum från ett prov med 30 ppb HFC-134A i fjärrvärmevatten som i det speciella fallet motsvarar 1.5 kg jämnt fördelat i en vattenmängd av 50.000 m3. "Bilden"  överensstämmer med spektrat av ren HFC-134A! Analys görs med  stripping-teknik av alla förekommande typer av köldmedier och bestämning utförs i gasfas med FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy). Med  denna teknik klarar vi såväl kvalitativ som kvantitativ analys, dvs bestämmer innehåll av såväl köldmedier som eventuellt samtidigt  förekommande interferenter som koldioxid, metan, m.fl. vilka potentiellt stör bestämningen med analystekniker för enskilda komponenter. Den  praktiska detektionsgränsen ligger vid 1 ppb, dvs 1 del på tusen miljoner.  Vi åtar oss att analysera Ert vatten med jämna mellanrum, t.ex. veckovis eller månadsvis eller med annan överenskommen periodicitet för att därmed  upptäcka eventuellt begynnande läckage. När fynd gjorts av köldmedier i vattenprov åtar vi oss att hjälpa till med att spåra och identifiera  läckaget. I praktiken skall värmepumpsoperatören ta ut c:a 1 liter vatten i en speciell provflaska levererad av oss. Flaskan är specialgjord för att undvika kontaminering av uttaget prov. Flaskor med prov sändes med post till oss på avtalade tider och analysresultat skall då kunna erhållas inom 1-2 dygn med fax, e-post eller annan överenskommen metod.

Fast installerade system för kontinuerlig övervakning
av köldmedia i luft och vatten

Vi åtar oss även att leverera fasta system för kontinuerlig övervakning  och emissionsrapportering av köldmedia i luft, och vatten. Upplösningen vid analys av HFC-134A i luft är c:a 0.02 ppm och nollpunkts-noggrannheten är i samma storleksordning. Med allt tätare värmepumpar ökar behovet av hög känslighet och stabil nollpunkt. Som angivits ovan är detektionsgränsen 1 ppb vid analys av vatten. För validering av  läckagefynd erbjuder vi ovan beskrivna laboratorieanalys.